Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace

NeoCartoLink

CZ.1.07/2.4.00/31.0010


Projekt NeoCartoLink si klade za cíl podpořit vznik národní kartografické sítě
a navázání produktivního partnerství mezi odborníky z institucí terciárního vzdělávání
(univerzity a výzkumná a vývojová pracoviště) a aplikační sféry (společnosti
podnikající v oblasti kartografie a tvorby map).
Kartografie zasahuje do mnoha oblastí lidské činnosti, neboť velká část lidského
konání má prostorový rozměr. Prostorová data jsou často využívána v médiích, ne
vždy však vhodným způsobem, který by respektoval potřeby koncového uživatele.
Nízká kartografická gramotnost tvůrců i uživatelů map je mnohdy příčinou chybných
rozhodnutí, ze kterých v praxi plynou následky projevující různými negativními
(především ekonomickými) dopady.
Vybudováním národní sítě kartografie dojde k pozvednutí současného stavu poznání
v oboru, sdílení poznatků mezi akademickou, výzkumnou a aplikační sférou ve snaze
uzpůsobit výuku kartografických disciplín novým podmínkám znalostní a technické
společnosti. Vzájemným transferem vědomostí, poznatků a potřeb v rámci sítě dojde
k pochopení a  oboustrannému přijetí požadavků současného trhu a zvýšení
konkurenceschopnosti budoucích absolventů vysokých škol a odborných pracovníků.
Realizace projektu výrazně podpoří import nových znalostí a vývojových trendů ze
zahraničí, zlepšení výsledků VaV a zvýšení mezinárodní prestiže české kartografie.

Projekt NeoCartoLink si klade za cíl podpořit vznik národní kartografické sítě a navázání produktivního partnerství mezi odborníky z institucí terciárního vzdělávání (univerzity a výzkumná a vývojová pracoviště) a aplikační sféry (společnosti podnikající v oblasti kartografie a tvorby map).

Kartografie zasahuje do mnoha oblastí lidské činnosti, neboť velká část lidského konání má prostorový rozměr. Prostorová data jsou často využívána v médiích, ne vždy však vhodným způsobem, který by respektoval potřeby koncového uživatele. Nízká kartografická gramotnost tvůrců i uživatelů map je mnohdy příčinou chybných rozhodnutí, ze kterých v praxi plynou následky projevující různými negativními (především ekonomickými) dopady.

Vybudováním národní sítě kartografie dojde k pozvednutí současného stavu poznání v oboru, sdílení poznatků mezi akademickou, výzkumnou a aplikační sférou ve snaze uzpůsobit výuku kartografických disciplín novým podmínkám znalostní a technické společnosti. Vzájemným transferem vědomostí, poznatků a potřeb v rámci sítě dojde k pochopení a  oboustrannému přijetí požadavků současného trhu a zvýšení konkurenceschopnosti budoucích absolventů vysokých škol a odborných pracovníků. Realizace projektu výrazně podpoří import nových znalostí a vývojových trendů ze zahraničí, zlepšení výsledků VaV a zvýšení mezinárodní prestiže české kartografie.

Cílovou skupinu projektu tvoří:

  • studenti vysokých škol z bakalářského, magisterského a doktorského programu
  • akademičtí a odborní pracovníci vysokých škol zabývající se kartografickými disciplínami
  • pracovníci výzkumné a aplikační sféry, jež se zabývají vývojem a výzkumem v oblasti dílčích disciplín kartografie

Cíle projektu:

Hlavního cíle, tedy vytvoření národní kartografické sítě, bude dosaženo realizací několika klíčových aktivit:

 

Klíčové aktivity:

 

Účast členů cílové skupiny na zahraničních stážích a konferencích

Cílem bude podchycení nejnovějších trendů, navázání spolupráce s centry kartografické excelence ve světě v kartografii a implementace získaných poznatků mezi členy sítě prostřednictvím vytvořených studijních materiálů a odborných článků.

 

Aktivní spolupráce partnerů sítě NeoCartoLink

Síť bude prostředkem zlepšení komunikace mezi partnery a zvýšení objemu spolupráce  mezi partnery sítě NeoCartoLink. Cílem bude setkávání  členů  cílové skupiny za účelem systematické konzultační činnosti, budou organizovány informační a vzdělávací semináře a konzultace pro partnery s cílem sdílet poznatky. Budou připravovány tiskové a digitální informační materiály o partnerech a jejich činnosti, které budou dostupné veřejnosti prostřednictvím webového portálu.

 

Zvyšování schopností a dovedností cílové skupiny

Realizací vzdělávacích a komunikačních kurzů bude docíleno zvýšení jazykových, manažerských i odborných dovedností členů cílové skupiny.

 

Závěrečná mezinárodní kartografická konference

Konference bude shrnovat odborné poznatky získané během celého řešení projektu a poznatky ze spolupráce sítě. Hlavním předmětem konference bude nastartování následné spolupráce pracovišť i členů cílové skupiny v přípravě projektů. Na konferenci budou pozváni zahraniční odborníci, nositelé excelence v kartografii a příbuzných tématech.