KA1 CARTOLINK

Cílem aktivity KA1 CARTOLINK je vytvoření pevné a flexibilní spolupráce mezi subjekty s implementací poznatků ze zahraničí pomocí KA2. Síť bude prostředkem zlepšení komunikace mezi partnery, zvýšení objemu spolupráce a aktivním tvůrcem stáží pro cílové skupiny (CS). Pracovníci sítě budou poskytovat informace o organizacích sítě, jejich zaměření a aktivitách, budou prezentovat své výsledky a potenciál pracovišť.

 

Hlavním výstupem klíčové aktivity bude aktivní spolupráce žadatele a partnerů sítě NeoCartoLink.

 

Výstupem budou:

  • Semináře a konzultace pro CS studentů a pracovníků.
  • Studentské stáže na pracovištích partnerů či jiných institucí, řešících témata z oblasti neokartografie,
  • Informační materiály o projektu i pro propagaci jednotlivých partnerů v CS, mezi partnery i mimo síť pro veřejnost a aplikační sféru,
  • Plně funkční inovovaný webový portál, poskytující maximum informací o projektu, partnerech, aktivitách, výsledcích výzkumu i vzdělávacích aktivitách v oblasti kartografie, databáze kartografických pracovišť, projektů, apod.

 

KA2 OCTOPUS

V rámci KA2 OCTOPUS budou vysíláni členové CS na zahraniční stáže a konference. Zapojením všech partnerů dojde ke vzniku komplexní a fungující sítě s vazbou na centra kartografické excelence ve světě. Stáže budou cíleně voleny s důrazem na přední kartografická pracoviště, se kterými již členové spolupracují, nebo jejichž metody práce je vhodné uplatnit v síti a rozšířit na CS.

Cílem účasti na stážích a konferencích bude podchycení nejnovějších trendů v kartografii a implementace získaných poznatků mezi členy sítě a CS.

 

Výstupem KA2 OCTOPUS bude:

  • stáže na zahraničních pracovištích,
  • výjezdy na zahraniční konference,
  • celkem 5 přednáškových bloků, realizovaných v rámci seminářů v KA1,
  • články v odborných časopisech, zabývajících se problematikou kartografie a jejích disciplín.

 

KA3 CARTOCON

V rámci projektu bude uspořádána otevřená mezinárodní konference NEOCARTOLINK. Konference se bude konat v Olomouci, účastníky budou členové CS. Příspěvky budou primárně předneseny členy CS a odborníky - nositeli excelence vybraných kartografických problémů. Konference bude shrnovat odborné poznatky získané během celého řešení projektu a poznatky ze spolupráce konsorcia. Hlavním předmětem open konference bude nastartování následné spolupráce pracovišť i členů CS v přípravě projektů.

Na konferenci zazní jednotlivé příspěvky shrnující získané zkušenosti ze stáží, postřehy a nové cesty budoucí kartografie. Součástí konference bude workshop. V rámci konference budou k přednášce o aktuálním tématu kartografie pozváni "keynote-speakers" ze zahraničí, kterými budou experti - nositelé excelence v kartografii a příbuzných tématech.

 

KA4 Blok vzdělávání

Klíčová aktivita KA4 Blok vzdělávání je zaměřena na zvyšování především komunikačních schopností a

dovedností CS - akademických pracovníků a pracovbíků VaV, ale také na dovednosti související s oborem kartografie. Zaměření kurzů bude přizpůsobeno aktuálním potřebám, schopnostem a požadavkům CS.